Kvalitet, Svetsning och Miljö

AnVa KSG har varit kvalitetscertifierade sedan 1996. Vårt kvalitetssystem har kontinuerligt förbättrats och utvecklats och är idag reviderat och godkänt enligt ISO 9001:2015.

AnVa KSG är svetscertifierade enligt ISO 3834:2 och har i dag ett mycket väl fungerande system som utgör basen för bolagets kompetens och kunskap inom svetsning.

AnVa KSG är miljödiplomerade enligt Göteborgs Stads program för Miljöcertifiering och uppfyller därmed miljöstandarden ISO 14001. Bolaget arbetar aktivt för att certifieras enligt denna standard under inledningen av 2018.

ISO 9001

ISO 3834:2

Kvalitetspolicy

AnVa KSG skall uppfylla sina kunders förväntningar och krav genom att leverera felfria produkter i rätt tid. Vår målsättning är att kunden skall uppleva AnVa KSG som en konkurrenskraftig, tillförlitlig och professionell affärspartner.

Vi skall bygga vårt kvalitetsarbete på att kvalitetssäkra våra processer med ett mål att uppnå noll fel, samt att genom förebyggande verksamhet göra rätt från början.
Detta gäller såväl i löpande arbete som i förändrings- och utvecklingsarbete.

Vi skall utveckla och underhålla vår kvalitets-/miljöorientering genom ett ledarskap med konkreta och synliga riktlinjer.

AnVa KSG ska aktivt arbeta för att få välutbildade, engagerade och motiverade medarbetare som känner att de är kvalitets-/miljöambassadörer i den egna verkstaden och hos våra kunder.
Vår tanke är att kvalitet på produkt/tjänst och arbetsmiljöns kvalitet måste samverka.

Vi strävar efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser, minska vår miljöbelastning och att förebygga förorening. All personal skall vara delaktig i detta förbättringsarbete.

Lagar, förordningar och myndighetskrav utgör minimikrav för vår verksamhet.

Miljöpolicy

AnVa KSG är legotillverkare åt verkstadsindustrin där kärnverksamheten utgörs av plåtformatering och svetsning.
I vårt miljöarbete skall vi tillsammans med våra kunder verka för en god inre och yttre miljö genom att:

– minst uppfylla gällande miljölagstiftning och föreskrifter, samt andra krav inom området

– arbeta med ständiga förbättringar med avseende på miljön

– aktivt påverka våra kunder och leverantörer inom miljöområdet

– i produktutvecklingen använda oss av bästa tillgängliga miljöteknik

– uppmuntra eget miljöengagemang inom verksamheten

Denna policy är väl förankrad i verksamheten och finns tillgänglig för övriga intressenter.